Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
  Отчество: Номер телефона:
  Эл. почта: Компания:
   Пароль: Должность:
   Повторите пароль: Год начала работы:
   Фото:
   С правилами размещения объектов согласен

   Забыли пароль?

   Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
   Эл. почта:

   Проблема на сайте

   Закрыть
   Ваш email:
   (необязательно)
   Расскажите нам, что случилось


   СТАНДАРТИ РІЄЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішенням Ради АФНУ

   від «05» червня 2009 р. № 6   Національний стандарт № 1

   «Загальні засади рієлторської діяльності»


   1. Загальні питання


   1.1 Національний стандарт № 1 (далі - Стандарт) є обов`язковим для застосування суб`єктами рієлторської діяльності, які надають рієлторські послуги.

   1.2 Особливості та підстави здійснення рієлторської діяльності, у тому числі навчання, сертифікація, стандартизація на засадах саморегулювання, з певних її видів та напрямків визначаються окремими національними стандартами.

   1.3 Поняття, визначені цим Стандартом, є обов`язковими для застосування суб`єктами рієлторської діяльності.

   1.4 Поняття, що вживаються у цьому Стандарті, використовуються у інших національних стандартах у значенні, встановленому цим Стандартом, зокрема:


   нерухоме майно (нерухомість) - земельні ділянки, а також об′єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.


   об`єкти нерухомості - вільні в участі у цивільному обороті ділянки землі з приналежними їй природними ресурсами, а також, будівлі, споруди, їх частини, інше майно, яке згідно з законодавством класифікується як нерухоме майно.


   ідентифікація нерухомого майна та пов`язаних з ним прав - встановлення відповідності нерухомого майна наявним даним та інформації про нього.


   ціна нерухомого майна - фактична сума грошей, сплачена за нерухоме майно.


   вартість нерухомого майна - еквівалент цінності нерухомого майна, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець та може погодитися сплатити покупець нерухомого майна.


   ринкова вартість нерухомого майна - вартість, за яку можливе відчуження нерухомого майна на ринку подібного майна на дату його відчуження та на підставі угоди щодо його відчуження.

   рієлтор - фахівець з нерухомості, який має освіту не нижче рівня молодшого спеціаліста, склав кваліфікаційний іспит та одержав кваліфікаційне свідоцтво рієлтора.

   кваліфікаційне свідоцтво рієлтора - документ, який пiдтверджує достатнiй фаховий рiвень пiдготовки рієлтора за програмою базової пiдготовки для самостiйного проведення рієлторської діяльності.

   суб`єкт рієлторської діяльності - зареєстрований в установленому законодавством порядку фізична особа - суб`єкт підприємницької діяльності, а також юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює господарську діяльність, у складі якої працює не менше одного рієлтора, та яка отримала сертифікат суб`єкта рієлторської діяльності відповідно до законодавства.

   сертифiкат суб'єкта рієлторської дiяльностi - суб'єкта господарювання - документ, що засвiдчує право суб'єкта рієлторської дiяльностi на внесення його до Державного реєстру суб'єктiв рієлторської дiяльностi, якi здiйснюють рієлторську дiяльнiсть у формi практичної дiяльностi операцій з нерухомістю.

   рієлторська діяльність - це самостійна, ініціативна, систематична, професійна (фахова), на власний ризик господарська діяльність, яка здійснюється суб`єктами рієлторської діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, яка складається з практичного, організаційного, методичного, консультаційного, інформаційного, навчального та інших способів та видів забезпечення рієлторських послуг.

   Кодекс етики рієлтора - документ, що регулює професійну діяльність ріелтора на основі певних етичних принципів:професіоналізму, співробітництва, сумлінної конкуренції, пріоритету інтересів Клієнта та недискримінації клієнта.

   діяльність з нерухомістю - підприємницька діяльність, яка пов'язана із здійсненням операцій з нерухомим майном.

   операції з нерухомим майном - дія особи або кола осіб, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків стосовно нерухомого майна.

   ринок нерухомості - система економічних відносин, які виникають при операціях з нерухомістю і являють собою сферу вкладення капіталу в об`єкти нерухомості.

   рієлторська послуга - це послуга, яку суб`єкт рієлторської діяльності (виконавець) надає за завданням іншої особи - замовника особисто, або через іншу особу, на підставі та умовах угоди (договору) про надання рієлторської послуги.

   угода (договір) про надання рієлторських послуг - угода, вчинена у письмовій формі, за якою одна сторона - суб`єкт рієлторської діяльності (виконавець) зобов`язується надати іншій стороні (замовнику) рієлторську послугу, яка споживається в процесі вчинення або здійснення операцій з нерухомим майном, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу.

   акт прийому-передачі рієлторської послуги - письмовий документ, який є невід`ємною обов`язковою частиною договору про надання рієлторських послуг, засвідчує факт надання суб`єктом рієлторської діяльності і факт прийняття замовником послуг та виконання сторонами своїх зобов`язань за договором про надання рієлторських послуг.

   замовник - особа, яка вступила у договірні відносини з виконавцем для отримання рієлторської послуги.

   виконавець - суб`єкт рієлторської діяльності, який надає рієлторську послугу на підставі та умовах угоди (договору) про надання рієлторських послуг у відповідності до вимог чинного законодавства і цього Стандарту.

   агент з нерухомості - працівник (наймана особа) суб`єкта рієлторської діяльності, який діє в межах наданих йому повноважень та має базову освіту.

   агентство нерухомості - можлива власна назва суб`єкта рієлторської діяльності - юридичної особи.


   2. Загальні засади


   2.1 Рієлторська діяльність здійснюється суб`єктом рієлторської діяльності на основі вільного вибору виду та напрямку діяльності, самостійного формування програми діяльності, внутрішнього та зовнішньоекономічного порядку діяльності, комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, з дотриманням принципів законності, юридичної рівності, правового захисту приватного інтересу, добросовісності та розумності.

   2.2 Особливості здійснення видів рієлторської діяльності з практичного, організаційного, методичного, консультаційного, інформаційного, навчального та інших способів та видів забезпечень рієлторських послуг, визначаються окремими стандартами.

   2.3 Рієлторські послуги визначаються та регулюються цим Стандартом, законодавчими актам, іншими нормативним і методичним документам, які регулюють відносини в сфері нерухомості.

   2.4 До рієлторських послуг відносять:

   - послуги, які надаються замовнику при здійсненні ним операцій з власним нерухомим майном, у тому числі здавання в оренду власного нерухомого майна, здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок;

   - послуги, які надаються замовнику при здійсненні ним купівлі та/або продажу власного нерухомого майна (купівлі та перепродажу власного нерухомого майна - нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок;

   - послуги, які надаються при здійсненні операцій з нерухомістю для третіх осіб;

   - посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;

   - послуги з управління нерухомим майном.


   3 Вимоги до рієлторських послуг


   3.1 Рієлторські послуги повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, нормативних та інших актів, що їх регулюють, та цьому Стандарту.

   3.2 Рієлторські послуги надаються виключно суб'єктами рієлторської діяльності.

   3.3 Під час здійснення своєї діяльності суб'єкти рієлторської діяльності зобов'язані додержуватися вимог чинного законодавства України та цього Стандарту.

   3.4 Рієлторські послуги надаються за договором про надання рієлторських послуг, який має бути укладений у письмовій формі.

   3.5 Істотними умовами договору про надання рієлторських послуг є:

   предмет договору;

    перелік послуг, які будуть надані за договором;

    строк надання послуги, термін дії та порядок розірвання договору;

    розмiр i порядок оплати послуги;

    права та обов'язки сторiн договору;

    умови забезпечення конфiденцiйностi результатiв операцій з нерухомим майном, iнформацiї, використаної пiд час її виконання;

    вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або неналежне виконання умов договору;

    порядок вирiшення спорiв, якi можуть виникнути пiд час надання послуги та прийняття замовником її результатiв.

   3.6 Законодавством або за згодою сторiн договору в ньому можуть бути передбаченi iншi iстотнi умови.,

   3.7 Суб'єкти рієлторської діяльності несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.